GENETSKO SAVETOVALIŠTE

PREMIUM Genetics

Genetsko savetovalište PREMIUM GENETICS-a Vam je dostupno u Beogradu i Novom Sadu, a moguće je zakazati termin za sve trudnice iz cele Srbije. Naš stručni tim Vam stoji na raspolaganju, kako biste imali prave informacije i mogli da donesete najbolje odluke.

Savetovalište za

ONKOLOŠKU I GENOMIČKU GENETIKU

Ana_Krivokuca_premium_genetics

Dr Ana Krivokuća

je diplomirala 2009g. na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskoj grupi Molekularna biologija i fiziologija, smeru Eksperimentalna biomedicina. Doktorske studije Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu na smeru Genetika završila je 2014. godine a naučno zvanje Naučni saradnik stekla je 2015. godine. U periodu od 2014-2017. godine završila je i Master program iz Bioetike na američkom Klarkson univerzitetu u  New Yorku. Tokom svoje karijere Dr Ana Krivokuća boravila je u nekoliko istraživačkih centara (Nacionalni centar za istraživanje raka u Madridu (CNIO), Španija) i nacionalnih instituta (Onkološki institut u Ljubljani, Slovenija, Mount Sinai bolnica, New York, USA, Institut za medicinsku genetiku i primenjenu genomiku, Univerzitet u Tibingenu, Nemačka) gde se obučavala za izvođenje i obradu rezultata tehnologije nove generacije sekvenciranja. Oblast njene ekspertize odnosi se na genetička testiranja u onkologiji sa akcentom na nasledne karcinome. Iz ove oblasti Dr Ana Krivokuća objavila je više od 15 naučnih radova u značajnim stranim naučnim časopisima.

Rukovodilac je Genetskog savetovališta Istituta za onkologiju Srbije.

Prof. dr Katarina Zeljić

(rođena 04.07.1984. u Loznici) je doktor bioloških nauka za užu naučnu oblast Genetika. Diplomirala je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine na studijskoj grupi Biologija, smeru Primenjena genetika. Doktorske studije na modulu Genetika je završila 2012. godine. Od 2018. godine je vanredni profesor na Biološkom fakultetu. Samostalni je profesor na predmetima Osnovi medicinske genetike i Viši kurs medicinske genetike na osnovnim i master studijama na Biolo[kom fakultetu u Beogradu. Iz oblasti molekularne genetike i epigenetike kancera se stručno usavršavala na Karolinska institutu, Stokholm, Švedska. U periodu od 2011-2013, bila stipendista Union Graduate College i Icahn School of Medicine at Mount Sinai za edukaciju istraživačke etike za centralnu i istočnu Evropu. Trenutno završava master studije iz Bioetike na američkom Klarkson univerzitetu, Njujork, SAD.

Oblast užeg naučnog interesovanja i ekspertize je molekularna genetika i epigenetika humanih patologija. Autor je preko 20 publikacija u vrhunskim međunarodnim časopisima iz ove oblasti.

Katarina_zeljic_premium_genetics

Savetovalište za

VANTELESNU OPLODNJU

Jeremić Ana_premium_genetics

Ana Jeremić

Klinički embriolog, Jeremić Ana, šef kabineta za embriologiju GAK Narodni front, završila je osnovne i magistarske studije Molekularne Biologije i Fiziologije, smer Eksperimentalna Biomedicina, na Biološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zvanje sertifikovanog kliničkog embriologa stekla polaganjem ispita pri European Society of Human Reproduction u Beču. Radi na Ginekološko akušerskoj klinici „Narodni front“ u Beogradu, na Odelenju za Artificijelne reproduktivne tehnologije. Pored rada u zemlji, stručno se usavršavala na prestižnim klinikama Acibadem, zatim u Cirihu, Ženevi i drugim evropskim centrima iz oblasti reproduktivne genetike, embriologije, andrologije, infertiliteta, krioprezervacije, preimlantacione genetske dijagnostike.

Savetovalište za

PRENATALNU GENETIKU

Milica Komnenić Radovanović

Specijalista humane genetike

U stalnom radnom odnosu (od 07.06.2010. godine do 20.03.2012. na odredjeno vreme, a od 20.03.2012. na neodredjeno), u „Kabinetu za citogenetiku Klinike za ginekologiju i akušerstvo u Beogradu (KCS)”, na mestu Diplomiranog molekularnog biologa i fiziologa.

Stalni član “Odseka za perinatalnu i reproduktivnu endokrinologiju i genetiku”, Klinike za ginekologiju i akušerstvo u Beogradu (KCS)

Samostalno vodi(la) ”Kabinet za citogenetiku Klinike za ginekologiju i akušerstvo u Beogradu (KCS)”, u periodima od septembra 2011. godine do oktobra 2012. godine, maja 2013. godine do avgusta 2014. godine, kako i od juna 2017. godine do 2020. godine.

 

Profesionalno usavršavanje

Učestvovala na kongresima humane reprodukcije 2010. godine – ”Imidžing u humanoj reprodukciji” i 2012. godine – „Epigenetske kontraverze humane reprodukcije – povratak u budućnost“, sa po jednim autorskim (2010. godine – „Citogenetska analiza uzoraka tkiva nakon spontanih pobačaja u korelaciji sa godinama trudnice“ i 2012. godine – „Rekurentna trizomija hromozoma br.18“) i jednim koautorskim radom (2010. godine „Hromozomske aberacije u spontanim i habitualnim pobačajima“ i 2012. godine „Citogenetička ispitivanja infertilnih parova”), u formi poster prezentacija, na kongresima „European Human Genetics Conference 2013“ i „European Human Genetics Conference 2015“, kao autor i koautor radova (u formi poster prezentacija), kao predavač na kongresima „Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem“ 2013. i 2016. godine. Na kongresima „European Human Genetics Conference 2018“ i „European Human Genetics Virtual Conference 2020“, kao autor i koautor radova, kao i na „VI Kongresu Društva Genetičara Srbije 2019“ godine u Vrnjačkoj Banji.

Publikacije

Ko-autor više naučnih radova objavljenih u raznim domaćim i stranim naučnim časopisima, uključujući i „Journal of Genetic Counselling“ u avgustu 2015. godine.

Stipendije i nagrade

Stipendista Ministarstva za nauku, doktorant na doktorskim akademskim studijama na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu – smer “Genetika”, na projektu Prof. dr Olivera Stojkovića

Dobitnik “National fellowship ESHG Conference 2020” za autorski rad “Recurrent congenital microcephaly: a case report“, izabrana od strane Društva genetičara Srbije za 2020. godinu

Milica Komnenić Radovanović