Veracity test - Najbolji prenatalni test za buduće roditelje

Budući roditelji, na ovoj stranici se nalaze odgovori na sva vaša pitanja vezana za Veracity test by Premium Genetics. Naš test je brz, bezbedan i izuzetno pouzdan.

Šta je
VERACITY?

VERACITY je precizan, bezbedan, pristupačan i brz neinvazivni prenatalni test za otkrivanje hromozomskih aneuploidija u trudnoćama sa jednim detetom ili blizanačkim trudnoćama. Može se izvesti od 10. nedelje trudnoće. Test je siguran za majku i bebu, jer je potreban samo mali uzorak majčine krvi. Senzitivnost i specifičnost VERACITY-a dokazani su u tri kliničke studije validacije.

Zbog čega su Veracity i VERAgene

PRAVI IZBOR ZA VAS?

Šta otkriva VERACITY / VERAgene?

Autozomne aneuploidije

Trizomija 21

DAUNOV SINDROM

Dodatna kopija 21. hromozoma
Učestalost: 1 prema 700

Trizomija 18

EDVARDSOV SINDROM

Dodatna kopija 18. hromozoma
Učestalost: 1 prema 5.000

Trizomija 13

PATAU SINDROM

Dodatna kopija 13. hromozoma
Učestalost: 1 prema 16.000

Aneuploidije polnih hromozoma (samo za trudnoće sa jednom bebom)

Monozomija X

TARNEROV SINDROM

Nedostatak jednog X hromozoma
Učestalost: 1 prema 2.000 kod ženske dece

Trizomija X

TROSTRUKI X SINDROM

Dodatna kopija X hromozoma
Učestalost: 1 prema 1.000 kod ženske dece

XXY

KLINEFELTEROV SINDROM

Dodatna kopija X hromozoma
Učestalost: 1 prema 1.000 kod muške dece

XYY

DŽEJKOBSOV SINDROM

Dodatna kopija Y hromozoma
Učestalost: 1 prema 1.000 kod muške dece

XXYY Sindrom

XXYY SINDROM

Višak X i Y hromozoma
Učestalost: 1 prema 17.000 kod muške dece

Mikrodelecije (čak i za blizanačke trudnoće)

22.q 11.2

DIDŽORDŽOV SINDROM

Nedostatak dela 22. hromozoma
Učestalost: 1 prema 1.000

1p36

MIKRODELECIONI SINDROM

Nedostatak dela 1. hromozoma
Učestalost: 1 prema 5.000

17p11.2

SMIT MAGENISOV SINDROM

Nedostatak dela 17. hromozoma
Učestalost: 1 prema 15.000

4p16.3

VOLF HIRSHORNOV SINDROM

Nedostatak dela 4. hromozoma
Učestalost: 1 prema 50.000

Veracity Test otkriva pol bebe

DEČAK ILI DEVOJČICA

Šta je FETALNA FRAKCIJA?

Majčina krv sadrži sopstvenu i fetalnu (bebinu) slobodnu DNA (cfDNA). Bebina cfDNA cirkuliše u krvotoku majke u formi malih fragmenata i pouzdano se detektuje u cirkulaciji već posle 7. gestacijske nedelje (od ukupne količine DNA koja je prisutna u krvotoku majke 2-20% je fetalnog porekla). Minimum od 4% cfDNA validan za dijagnostiku dostigne se uglavnom posle 10. gestacijske nedelje kod jednoplodnih trudnoća. Koncentracija cfDNA povećava se sa starošću trudnoće, a nekoliko sati nakon porođaja postaje nemerljiva.Upravo zato je moguća tvrdnja da je cfDNA u trenutnoj trudnoći cfDNA određenog ploda, a ne genetski materijal iz prethodnih trudnoća.

Šta utiče na
FETALNU
FRAKCIJU?

BMI MAJKE:

– veći BMI majke znači nižu fetalnu frakciju;
– žene teže od 100 kg imaju nižu fetalnu frakciju za 10%.

VELIČINA PLACENTE:

– broj ćelija je srazmeran veličini placente;
– cfDNK oslobađa se iz ćelija placente, tj. iz ćelija trofoblasta koje prolaze kroz proces apoptoze.

ANEUPLOIDIJE:

– fetalna frakcija je smanjena u trudnoćama sa trizomijama 13 i 18;
– fetalna frakcija je povećana u trudnoćama sa trizomijom 21.

Veracity test je pouzdan

Kad je rezultat prenatalnog testa POUZDAN?

Ako procenat fetalne DNK bebe nije izmeren i napisan na izveštaju prenatalnog testa, tačnost individualnih rezultata je nepoznata. Ako je prisutno veoma malo fetalne DNK, analiza se bazira na DNK majke i dovodi do:

 • muški pol se greškom izveštava kao ženski
 • povećava se rizik od lažno negativnih rezultata
 • pouzdanost za otkrivanje homozomopatija se smanjuje, a povećava se verovatnoća za nastanak lažno pozitivnih rezultata na 1,5%, odnosno 2,1%

Sve laboratorije moraju da uključe jasno i vidljivo izveštavanje fetalne frakcije na izveštajima prenatalnog testa. Prema svetskim zdravstvenim vodičima potrebno je minimalno 4% bebine DNK u krvi majke, da bi izveštaj bio pouzdan. Sve laboratorije koje izdaju nalaze sa manje od 4% bebine DNK, priznaju da kod takvih nalaze ne mogu da garantuju tačnost istih.

Veracity test precizno meri FETALNU FRAKCIJU

Za razliku od drugih testova koji vrše procenu fetalne frakcije, VERACITY zahvaljujući najnaprednijoj patentiranoj tehnologiji precizno meri udeo bebine DNK u krvi majke. Drugi testovi izveštavaju tako što za vrednost fetalne frakcije uzimaju srednju vrednost sa krive, odnosno najveći prepoznati udeo DNK u toku analize. Ovo dovodi do mogućnosti greške do čak 95%. VERACITY za razliku od njih, za vrednost fetalne frakcije uzima upravo najnižu vrednost sa krive, čime se mogućnost greške maksimalno smanjuje. Druga kontrolna tačka je to što patentiranom metodom, VERACITY broji udeo fragmenata bebine DNK u ukupnom genetskom materijalu, te je izveštaj fetalne frakcije baziran isključivo na zaista pronađenoj bebinoj DNK.
Ovo je izuzetno važno, jer loša procena udela bebine DNK dovodi do nepouzdanih rezultata, dok sa preciznim merenjem i sigurnim izveštajem o bebinoj DNK osiguravamo najmanji procenat lažno pozitivnih rezultata i pouzdanost od 99,99%
Veracity Test Fetalna Frakcija Izveštaj
Veracity Test Fetalna Frakcija Izveštaj 2

Zašto je Veracity test
NAJBOLJI IZBOR ZA
TRUDNICE I
DOKTORE

VERACITY test koristi sopstvenu, patentiranu tehnologiju ciljane analize sekvenci (TACS – target capture sequences). Targetiraju se i analiziraju samo oni hromozomi koji predstavljaju predmet interesovanja i to samo na onim delovima hromozoma koji nose informacije o trizomijama. Baš te delove čitamo u proseku 400 puta, čak i do 10 puta više od ostalih testova. To je najveća dubina čitanja, koju ističemo kao najvažniju i najveću prednost.
Primer 1 Zašto je Veracity test Najbolji izbor za trudnice i doktore

Primer 1

Neko Vam da knjigu od oko 1.000 stranica i rok od 24 sata da je obavezno celu čitate i to koliko god puta želite i stignete u tom periodu. Nakon toga Vas pita šta se nalazi na stranicama npr. broj 121/paragraf 3, 492/paragraf 6 i 859/paragraf 9,

Primer 2 Zašto je Veracity test Najbolji izbor za trudnice i doktore

Primer 2

Neko Vam da knjigu od 1.000 stranica, otkrije Vam da je jedini važan sadržaj samo onaj sa stranica 121/paragraf 3, 492/paragraf 6 i 859/paragraf 9, i dobijete isti rok od 24 sata da, koliko god puta želite, čitate samo navedeni sadržaj.

Zaključak Zašto je Veracity test Najbolji izbor za trudnice i doktore

Zaključak

Verovatnoća da ćete znati sadržaj, onaj koji je zaista jedino važan – odnosno sa stranica 121/paragraf 3, 492/paragraf 6 i 859/paragraf 9, kod drugog primera je očigledna. Odnosno, daleko je manja verovatnoća da ćete pogrešiti u analizi sadržaja na drugom primeru, jer ste precizno i izuzetno mnogo puta analizirali i ponavljali jedine Vama važne delove. Baš tako radi VERACITY test. Čita samo delove hromozoma koji su Vama bitni, fokusirajući se na preciznost u regijama od značaja. Zato je VERACITY najpouzdaniji test.

Zašto je važna
DUBINA ČITANJA I PATENTIRANI ALGORITAM?

Dubina čitanja je broj puta tokom kojih se nukleotid u genomu čita u toku analize. VERACITY za razliku od ostalih testova pripada 3. generaciji koja analizira targetirane sekvence na hromozomima koji su suštinskog značaja. Ovom patentiranom metodom čitamo samo sumnjive regije i izbegavamo regije sa kompleksom strukturom. Upravo te sumnjive regije čitamo u proseku i do 400x, što je 10 puta više od ostalih testova. Takva dubina čitanja unapređuje statističku preciznost analiza i povećava senzitivnost i specifičnost VERACITY testa.

Dubina čitanja Veracity testa
Dubina čitanja Veracity testa naspram ostalih testova

ANALIZIRAMO SAMO ONO
ŠTO JE MEDICINSKI OPRAVDANO

VERACITY analizira samo trizomije i aneuploidije koje su kompatibilne sa životom i nakon 10. nedelje trudnoće. Za razliku od testova starije generacije koji rade analizu svih hromozoma sa manjom preciznošću, testovi nove generacije stavljaju fokus na onom što je zaista bitno (T21, T18 i T13, X i Y). Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji, VERACITY čita samo regione koji su od kliničkog značaja. Analiza trizomija koje nisu kompatibilne sa životom, kod testova koji ih rade dovodi do visokog procenta lažno pozitivnih rezultata.

Mikrodelecije su hromozomske anomalije izazvane nedostatkom malih delova materijala hromozoma. Ona se najčešće javljaju u specifičnim delovima određenog hromozoma, a povezane su sa poznatim genetskim sindromima. Većina njih se pojavljuje sasvim slučajno, a veoma retko se prenose sa roditelja na decu. Isto tako, mogu se javiti bez prethodnog pojavljivanja u porodici, kao i bez obzira na druge faktore rizika. Sve trudnice imaju jednak rizik za mikrodelecije, bez obzira na starost i ostale faktore. Mikrodelecije se ne mogu detektovati klasičnim skrining metodama ispitivanja krvi, čak ni standardnom amniocentezom, ali mogu biti vidljive na ultrazvuku – za razliku od polnih aneuploidija, koje se generalno ne mogu detektovati ni ultrazvučnim pregledom.

JEDINI TEST U SRBIJI,

KOJI IMA MOGUĆNOST ANALIZE MIKRODELECIONIH
SINDROMA KOD BLIZANAČKIH TRUDNOĆA

Koje su prednosti VERACITY testa?

BEZBEDAN

vrši se uzorkovanjem venske krvi majke, ne postoji nikakav rizik po majku i bebu

TAČAN

preciznost u detekciji fetalne trizomije je preko 99,9%

BRZ

može se uraditi već od 10. nedelje trudnoće, a rezultati stižu za 7 do 10 dana od prijema u laboratoriju

POUZDAN

validiran od strane tri međunarodne institucije, na stotinama uzoraka

Zašto da odaberem VERACITY test?

 • Zato što je potpuno bezbedan za trudnicu i bebu;
 • Zato što predstavlja test najnovije generacije;
 • Zato što je najprecizniji test u ponudi (preko 99,9% preciznosti);
 • Zato što imamo najmanji procenat lažno pozitivnih rezultata

Kome je namenjen VERACITY test?

 • Svim trudnicama koje žele sigurnu i bezbrižnu trudnoću.
 • Test je validiran (pogodan) za:
  *jednoplodne trudnoće;
  *blizanačke trudnoće;
  *trudnoće začete vantelesnom oplodnjom.

Kome se test PREPORUČUJE?

 • Loš nalaz dabl i/ili tripl testa;
 • Opterećena porodična anamneza;
 • Trudnicama starijim od 35 godina;
 • Trudnice koje su začele vantelesnom oplodnjom;
 • Trudnice sa ranijim spontanim pobačajima.

Kako da uradim

VERACITY test?

Test se može izvesti u najranijoj fazi trudnoće – već od 10. nedelje

Konsultujte se sa Vašim lekarom o tome da želite da uradite VERACITY test

Pozovite nas na broj telefona 021 6619803 kako bismo dogovorili uzimanje uzorka Vaše venske krvi

Uzorak krvi dajete u Vama najbližoj laboratoriji

Rezultati su Vam na raspolaganju u roku od 4 do 7 dana, od dana prijema uzorka u laboratoriju

Test se može izvesti u najranijoj fazi trudnoće – već od 10. nedelje

Konsultujte se sa Vašim lekarom o tome da želite da uradite VERACITY test

Pozovite nas na broj telefona 021 6619803 kako bismo dogovorili uzimanje uzorka Vaše venske krvi

Uzorak krvi dajete u Vama najbližoj laboratoriji

Rezultati su Vam na raspolaganju u roku od 4 do 7 dana, od dana prijema uzorka u laboratoriju

Najčešće
POSTAVLJANA PITANJA?

Neinvazivni prenatalni test (NIPT)  spada u grupu tzv. skrining testova koji analizira slobodnocirkulišuću DNK fetusa, sa ciljem otkrivanja raznih genetskih abnormalnosti.

Upravo ste saznali da ste trudni? Čestitamo! Imaćete stotine pitanja, a jedno od njih će sigurno biti i kada se radi prenatalni test?

VERACITY je neinvazivni prenatalni test najnovije generacije, koji precizno detektuje Daunov, Edvardsov i Patauov sindrom, tri najčešća fetalna genetska poremećaja, kao i druge sindrome uzrokovane aneuploidijama X i Y hromozoma.

VERACITY, takođe, daje mogućnost i saznanja pola deteta.

Neinvazivno prenatalno testiranje je važno, jer omogućava bezbedan i precizan način testiranja mogućih genetskih poremećaja, od kojih je najčešći Daunov sinrom, kod bebe i to pre rođenja. Pre uvođenja ovog revolucionarnog testa, opcije za testiranje Daunovog sindroma su bile ili skrining metode poput ultrazvuka kombinovanog sa ostalim laboratorijskim testovima koja je imala nisku preciznost (približno 80-95%) ili prenatalna dijagnostika visoke preciznosti koja koristi invazivne metode (npr. amniocinteza ili uzorkovanje horionskih čupica (CVS)) sa 0.5% rizika od pobačaja. VERACITY je neinvazivni prenatalni test najnovije generacije, koji ima značajno veću preciznost (>99%) bez rizika od pobačaja.

Daunov sindrom je najčešća trizomija u opštoj populaciji. Učestalost Daunovog sindroma je 1:700 kod novorođene dece.

Edvardsov i Patau sindrom su genetski poremećaji koje uzrokuje trizomija hromozoma. Daunov sindrom uzrokuje dodatna kopija 21-og hromozoma, dok Edvardsov i Patau sindrom uzrokuje dodatna kopija 18-og, odnosno 13-og hromozoma.

Edvardsov i Patauov sindrom su manje učestali i javljaju se u 1 od 3000, odnosno 1 od 10000 trudnoća. Sindrome karakterišu teške kongenitalne anomalije i bebe sa ovim sindromima retko žive duže od jedne godine.

Pitajte Vašeg doktora o značaju primene VERACITY testa u cilju detekcije ovih fetalnih trizomija.

Aneuploidije polnih hromozoma su genetske bolesti uzrokovane prisustvom ili odsustvom polnog hromozoma. Inače, 23. par hromozoma određuje pol individue. Žene imaju dva X hromozoma, a muškarci jedan X i jedan Y hromozom.

Postoje četiri velike aneuploidije polnih hromozoma:

 • Tarnerov sindrom se karakteriše prisustvom jednog X hromozoma;
 • Trostruki X sindrom se karakteriše prisustvom tri X hromozoma;
 • Klinefelterov sindrom se karakteriše prisustvom dva X i jednog Y hromozoma;
 • Jakobsov sindrom se karakteriše prisustvom jednog X i dva Y hromozoma.

Razgovarajte sa Vašim doktorom o primeni VERACITY testa u cilju detekcije fetalnih hromozomskih aneuploidija.

VERACITY test je neinvazivni prenatalni test najnovije generacije sa neuporedivom preciznošću u odnosu na ostale testove. VERACITY test može biti urađen kod svih trudnoća sa jednim detetom nakon 10. nedelje trudnoće i trudnoća začetih putem in-vitro oplodnje (IVF).

Visoka preciznost VERACITY-ja je dokazana u nekoliko kliničkih validacionih studija. VERACITY je brz, rezultati su dostupni Vašem doktoru nekoliko dana nakon prijema uzorka u laboratoriju. VERACITY je bezbedan test i za majku i za bebu, jer se obavlja jednostavnim vađenjem krvi.

VERACITY podrazumeva vađenje krvi koje izvodi Vaš doktor ili drugo medicinsko osoblje. Uzorak krvi se šalje u našu laboratoriju i rezultati se prosleđuju Vašem doktoru kroz nekoliko dana. Vaš doktor Vam saopštava VERACITY rezultate i obezbeđuju savetovanje.
Veragene Test
NAJOBUHVATNIJI PRENATALNI TEST
NA SVETU

Najčešće trizomije
+ test na 100 monogenetskih bolesti
još pre rođenja bebe

Veragene Test cena

Metode PRENATALNE DIJAGNOSTIKE?

Neinvazivnu prenatalnu dijagnostiku obuhvataju metode koje ne nose rizik ni za majku ni za plod.

Invazivne prenatalne metode predlažu se ženama kod kojih se nakon dobijenih anamnestičkih podataka i nakon neinvazivnog skrininga uoči naglašen rizik za hromozomopatije.

Neinvazivna DIJAGNOSTIKA

ULTRAZVUK

je neinvazivna metoda prenatalne dijadnostike, a izuzetno je koristan za vizualizaciju fetusa i fetalnih organa.  Lak je za korišćenje i trenutno daje rezultat koji je dokumentovan slikom.

Za detekciju hromozomskih anomalija veoma je važno merenje nuhalnog nabora ili tzv. nuhalne translucencije (NT) u periodu od 12. do 14. nedelje gestacije. Takođe od značaja je prisustvo i dužina nosne kosti, položaj i stanje placente kao i srčana akcija kod ploda. Nuhalni nabor (NT) do 3 mm smatra se urednim nalazom.

je biohemijski test koji se izvodi iz krvi i uključuje analizu plazmatskog proteina A(PAPP-A) i slobodnog beta hCG(fhCG)  u periodu od 12. do 14. nedelje gestacije. Biohemijsku analizu iz krvi poželjno je uraditi istog dana kada i ultrazvuk, ali se toleriše kašnjenje do 48h. Radi se o statističkoj proceni verovatnoće rizika, gde se dobijeni parametri obrađuju i izdvaja se rizična grupa trudnica koja se šalje na dodatna ispitivanja. Parametri koje je potrebno uzeti u obzir jesu: telesna težina i starost trudnice, informacije o trudnoći (jednoplodna/bliznačka, prirodna/vantelesna oplodnja) i štetne navike u trudnoći, kao na primer konzumacija cigareta.

Uredan rezultat double/triple testa nije garancija da ne postoji neki od hromozomskih poremećaja, a takođe ni povećan rizik ne mora da znači obavezno prisustvo hromozomskog poremećaja. Smatra se da je stopa detekcije hromozomskih poremećaja merenjem nuhalnog nabora i dužine nosne kosti između 75 i 80% u zavisnosti od hromozomopatije. Zajedno sa dostupnim biohemijskim markerima povećava se stopa detekcije hromozomopatija na oko 85-95%. Ovo znači da uredan ultrazvučni nalaz i uredan nalaz biohemijskog double testa isključuje poremećaj naslednog matarijala u oko 90% slučajeva, dok 10% rizika bračni par preuzima na sebe.

uključuje analizu alfafetoproteina (AFP), estriola i horiogonadotropina (HCG)  u periodu od 16. do 18. gestacione nedelje.  Uzimajući u obzir ove parametre takođe se izračunava verovatnoća poremećaja kod fetusa. Triple testom moguće je detektovati Daunov sindrom u 69% slučajeva.

NIPT je skraćenica za neinvazivni prenatalni test, koji analizira DNK fetusa izolovan u majčinoj krvi sa ciljem identifikovanja genetskih sindroma, kao što su hromozomske trizomije i aneuploidije polnih hromozoma fetusa.Za razliku od ostalih, konvencionalnih skrining metoda u trudnoći, NIPT nije statistički metod, nego precizan način detekcije traženih aneuploidija i trizomija. Veoma je važno da je pri analizi detektovano najmanje 4% bebine DNK u krvi majke, kako bi se rezultat smatrao relevantnim.Takođe, velika prednost neinvazivnih prenatalnih testova je to što se izvode već od 10. nedelje trudnoće. Novina su testovi koji analiziraju dodatno čak 100 monogenskih bolesti, kao što je VERAgene

Invazivna DIJAGNOSTIKA

BIOPSIJA HORIONSKIH ČUPICA (CVS)

Biopsija horionskih čupica je intervencija tokom koje se uzima uzorak horiona radi ispitivanja različitih stanja embriona. Ovakvim postupkom se tehnički veoma rano mogu dobiti resice horiona tj. trofoblasta,  jer posteljično i fetalno tkivo imaju isto poreklo.

Predlaže se posle 10. nedelje gestacije, optimalno 11-13. gestacione nedelje.

U materijalu koji je dobijen biopsijom horiona moguće je analizirati hromozome (kariotipizacija ploda), odrediti specifične genske defekte i utvrditi poremećaj enzimske aktivnosti u porodicama za koje se zna da takvi defekti postoje. Uredan rezultat kariotipa ne garantuje izostanak nekih drugih poremećaja koji se ne mogu utvrditi ovom analizom.

Pre početka intervencije majka potpisuje pristanak i saglasnost o prihvatanju rizika i mogućih komplikacija.

Metoda se izvodi pod kontrolom ultrazvuka, uvođenjem igle u tkivo trofoblasta. Put uvođenja igle može biti kroz trbuh (transabdominalni) i grlić materice (transcervikalni), a izbor pristupa zavisi od afiniteta i obuke izvođača, lokalizacije trofoblasta i starosti trudnoće.

Izvođenje Horiocenteze transabominalnim putem kako bi se otkrio Daunov sindrom
Izvođenje Horiocenteze transcervikalnim putem kako bi se otkrio Daunov sindrom

Intervencija nosi rizik od nastanka spontanog pobačaja 1-3%, koji je za oko 1% veći nego kod amniocenteze i direktno je zavisan od gestacijske starosti i iskustva operatera. Komplikacije mogu biti vezane za majku (vaginalno krvarenje, kontrakcije, spontani pobačaj, mozaicizam posteljice u 1%) i vezane za fetus (izostanak razvoja distalnih delova  ekstremiteta, mikrokrvarenje u amnionskoj tečnosti, stvaranje tačkastih adhezija).

Amniocenteza je metoda koja podrazumeva uzimanje plodove vode za biohemijska i citogenetska ispitivanja.  To je najstariji dijagnostički postupak u antenatalnoj dijagnostici koji je uveden u kliničku praksu 1966. godine.

Optimalno vreme za amniocentezu je od 16-18. gestecione nedelje, jer u tom periodu ima najviše amniocita-deskvamiranih fetalnih ćelija, materica je podobna za transabdominalni pristup i optimalna je količina amnionske tečnosti (oko 200-250ml). Najkasnije se može izvesti do 20. gestacione nedelje.

Indikacije za izvođenje amniocenteze su: dijagnostika hromozomski uzrokovanih malformacija ploda, izolovane genske abnormalnosti, defekti koji su uslovljeni spoljašnjim faktorima (prenatalna ekspozicija rendgenskom zračenju, teratogenim lekovima, infektivnim agensima).

Metoda se izvodi pod kontrolom ultrazvuka, uvođenjem igle kroz trbuh (transabdominalno). Tom prilikom uzima se oko 10-20ml plodove vode, izbegavajući ulazak u poseljično tkivo i mesto insercije pupčanika. Uvek se bira intrauterini prostor sa najvećom količinom plodove vode, po pravilu, što dalje od glave ploda. Veoma su važni striktni uslovi asepse kako bi se sprečio eventualni nastanak infekcije.

Izvođenje Amniocenteze kako bi se otkrio Daunov sindrom

Rizik od nastanka pobačaja je 0,5-1%, 2,5% kod blizanačkih trudnoća. Komplikacije intervencije mogu biti vezane za majku( oticanje plodove vode i nastanak oligohidramniona, Rh senzibilizacija, infekcije, vaginalno krvarenje, kontrakcije) i vezane za fetus (prevremeni porođaj, oštećenje fetusa usled defekta amnionske membrane, oštećenja nastala nakon oticanja plodove vode.

KORDOCENTEZA

Metoda podrazumeva  punkciju umbilikalnih krvnih sudova kroz trbuh (transabdominalno) pod kontrolom ultrazvuka pričemu se dobija fetalna krv.

Optimalno veme za izvođenje kordocenteze je od 20-22 gestacione nedelje.

Najčešće indikacije za kordocentezu obuhvataju ispitivanje  abnormalnog kariotipa ploda posle amniocenteze ili biopsije horiona. Druge indikacije mogu biti: Rh izoimunizacija, kongenitalne infekcije ploda, nasledne hematološke bolesti, stanja imunodeficijencije, ispitivanje acido-baznog statusa.

Metoda se izvodi pod kontrolom ultrazvuka, uvođenjem igle kroz trbuh i uzima se 1-5 ml fetalne krvi u zavisnosti od vrste ispitivanja.

Biopsija – Kordocenteza